úterý, říjen 17, 2017

Výběrové řízení - pronájem restaurace na zimním stadionu

CPA Delfín,příspěvková.organizace., Slovácké nám. 2377 Uherský Brod vypisuje výběrové řízení na pronájem podnikatelských prostor RESTAURACE v objektu zimního stadionu v Uherském Brodě. Volné prostory k dispozici od 01.10.2017. 

 
 

CPA Delfín, příspěvková organizace, Slovácké nám. 2377 Uherský Brod vypisuje

výběrové řízení na pronájem

 podnikatelských prostor RESTAURACE
v objektu zimního stadionu v Uherském Brodě.
Volné prostory k dispozici od 01.10.2017.

PODMÍNKY A KRITERIA HODNOCENÍ NABÍDEK

Uchazeč je povinen v nabídce předložit:

1) návrh výše nájemného, minimální výše nájemného je stanovena na hlavní sezonu a mimo sezonu:

hlavní sezona září - březen: měsíčně 5.000 Kč, celková výměra nájemních prostor je 136,5 m2

mimo sezona duben - srpen: měsíčně 3.000 Kč, celková výměra nájemních prostor je 136,5 m2.

2) podnikatelský záměr – obsahující rámcovou nabídku gastronomických služeb, potřebné podklady:
- provozní informace na www.delfinub.cz
- smlouva o nájmu nebytových prostor

3) doklad o složení finanční jistoty ve výši 10.000 Kč na č.ú. 27-9991910267/0100 (složenku nebo výpis z peněžního ústavu)

4) identifikační údaje uchazeče:
- u fyzických osob podnikajících samostatně výdělečně činných (jméno, příjmení, přesná adresa trvalého pobytu, IČ, bankovní spojení a číslo účtu, ověřenou kopii ŽL, telefon, e-mail adresu)
- u právnických osob oprávnění k podnikání (název, sídlo, IČ, bankovní spojení a číslo účtu, ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, telefon, e-mail adresu, nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu)

5) čestné prohlášení uchazeče, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz ani zahájeno soudem řízení (u právnických osob, že nejsou v likvidaci), že nemá nedoplatky na daních a pojistném a není dlužníkem města Uherský Brod, nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, dále trestný čin hospodářský nebo proti majetku.

Nájemce si nebytové prostory vybaví vnitřním zařízením (technologickým zařízením a nábytkem) na vlastní náklady. Prohlídka nebytových prostor restaurace ve středu 16.8. od 10:00-11:00 hod nebo individuálně. 

Závazné podmínky pro vítěze VŘ:

1) Vítěz nebo další v pořadí vítězů v souladu s usnesením výběrové komise je povinen do 7 dnů od doručení výzvy k uzavření smlouvy, uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor.

2) Pokud vítěz nebo další v pořadí vítězů nesplní podmínku č. 1 nebo před uplynutím této lhůty písemně oznámí CPA Delfín, že od pronájmu odstupuje, propadá finanční jistota ve výši 15.000 Kč ve prospěch CPA Delfín.

3) Vítězi nebo dalším v pořadí vítězů v souladu s usnesením výběrové komise mimo uchazečů uvedených v podmínce č. 2 bude složená finanční jistota vrácena do 10 dnů po uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor.

Lhůta, místo a způsob doručení nabídek:
Do 12:00 hod. dne 14.9.2017 přímo na adresu CPA Delfín, Slovácké nám. 2377,  PSČ 688 01 Uherský Brod nebo poštou na uvedenou adresu  v zapečetěné obálce označené slovy „Výběrové řízení – pronájem restaurace na ZS“.

Otevírání obálek:
Dne 15.9.2017. Při otevírání obálek s nabídkami komise provede kontrolu úplnosti nabídky. Nabídku, která  nebude z hlediska podmínek zadání úplná může, vyřadit z dalšího posuzování  a hodnocení.  Výsledek VŘ bude uchazečům sdělen písemně po přijetí usnesení o vítězi nebo pořadí vítězů VŘ nejbližší radou města nejpozději do ???.

Zadavatel si vyhrazuje nevracet uchazečům předložené nabídky, nevybrat žádného uchazeče, neuzavřít smlouvu s vyhodnoceným uchazečem.

V Uherském Brodě 16.8.2017

Mgr. Vlastimil Šmíd
ředitel

 

Přílohy (pdf):

1. Zadání

2. Smlouva o nájmu nebytových prostor ZS

zavřít kalkulačka

Kalkulačka vstupného

Den a délka návštěvy

Počet osob

Výpočet vstupného