CPA Delfín

Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD STADIONU LAPAČ

 1. Stadion Lapač slouží výhradně k provozování sportu a sportovních aktivit.
 2. Hrací plocha s umělým povrchem slouží pouze ke sportovní činnosti tomu určené. Zákaz přecházení přes hlavní plochu za jiným účelem.
 3. Provozní doba je rozdělena na letní a zimní období. Změny jsou vyhrazeny.
 4. Areál není po celou provozní dobu pod stálým dozorem správce.
 5. V případě technických či jiných problémů vyhledejte správce, případně volejte 605 850 288, 572 619 541 nebo telefon uvedený na hlavní budově správce - vpravo od tribuny.
 6. Za prováděné sportovní aktivity a jejich bezpečnost u veřejnosti, škol a jiných sportovních oddílů provozovatel nenese odpovědnost.
 7. Vstup na hrací plochu je povolen pouze ve sportovní obuvi. Nelze používat sportovní obuv s kovovými hroty nebo kopačky s kovovými nebo koženými kolíky. Doporučuje se používat speciální kopačky na umělý trávník s gumovými špunty.
 8. V průběhu školního roku je stadion přednostně vyčleněn pro školy a školská zařízení v pracovní dny do 15:00 hodin.
 9. Užívání stadionu pro školy a školská zařízení je zdarma, sportovní kluby a oddíly budou za použití hrací plochy, kabin a sprch hradit provozovateli poplatek dle platného ceníku. V případě, že poplatek za užívání areálu nebude předem uhrazen, má správce právo zakázat vstup na hrací plochu.
 10. Za případné přenášení mobilních branek u hlavního hřiště nesou odpovědnost jejich uživatelé v daný okamžik.
 11. Přísný zákaz přenášení a jiné manipulace sportovních zařízeních v celém areálu, včetně branek na minihřištích.
 12. V celém areálu je nutné udržovat pořádek, čistotu a řídit se pokyny správce stadionu. Při nerespektování pokynů návštěvního řádu nebo správce bude dotyčný vykázán z areálu, případně předán k řešení městské policii.
 13. Na stadion je zakázáno: vodit psy, kouřit, manipulace s ohněm, vstup na sportovní plochy neupravené od sněhu a náledí, vstup v atletické obuvi na plochu s umělou trávou, dále platí zákaz vjezdu kol na běžeckou dráhu a hřiště, vjezd na kolečkových bruslích a skateboardu. Vjezd motocyklů a vozidel pouze na povolení správce.


PROVOZNÍ ŘÁD STREET WORKOUT HŘIŠTĚ

 1. Provozní doba je dána provozní dobou areálu Lapač, která je i s návštěvním řádem celého arálu zveřejněna u hlavního vstupu do areálu.
 2. Cvičení ve street parku je bez dozoru cvičících a je na vlastní nebezpečí.
 3. Používání zařízení parku nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané, je zakázáno a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného užívání.
 4. Za vzniklé zdravotní potíže způsobené nevhodným užíváním nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 5. Fitness park je určen veřejnosti ve věku od 15 let. Dětem do 15ti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.
 6. V případě zjištění, že je závadou street parku ohrožena bezpečnost cvičících, kontaktujte ihned provozovatele a dle možností zabraňte ohrožení ostatních uživatelů.
 7. Za úmyslné poškození zařízení parku nebo škodu vzniklou nerespektováním návštěvního řádu nese plnou odpovědnost uživatel.
 8. Vstup je zakázán:
  • pokud jsou zařízení kluzká nebo je jejich povrch namrzlý nebo je na nich zjištěna závada
  • pokud se v parku nacházejí předměty, které by mohly ohrozit zdraví cvičících
  • v horkém počasí může být povrch zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku
  • pokud jsou zařízení poškozeny nebo ve stavu, který brání jejich užívání
  • provozovatel neručí za případnou ztrátu odložených věcí
 9. Uživatelé parku jsou povinni udržovat pořádek.
 10. Provozovatel zodpovídá za údržbu, úklid, odstraňování závad a zajišťuje pravidelné revize zařízení.
 11. Návštěvní řád je platný pro všechny uživatele od 29.9.2014
 12. Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje podle obecných předpisů v rámci přestupkového řízení. V případě porušování řádu volejte provozovatele areálu na tel. 605 850 288, 572 619 541 nebo 156.

Děkujeme všem, kteří tento návštěvní řád dodržuji!


PROVOZNÍ ŘÁD SKATEBOARDOVÉHO HŘIŠTĚ

Sestava překážek pro skateboarding a BMX obecně nazývaná jako skatepark je sportovištěm, kde je pro bezpečný provoz nezbytné se řídit základními bezpečnostními pravidly. Samotní uživatelé jsou povinni při používání skateparku dbát provozního řádu. Hřiště a překážky slouží výhradně k provozování sportovních aktivit freestyle BMX, skateboardingu, in-line bruslení a freestyle koloběžek.

 1. Vstup do parku na vlastní nebezpečí (platí i pro diváky).
 2. Děti do 10 let mají zakázáno používat park bez dozoru osob ve věku nad 18 let.
 3. V parku je zákaz jízdy bez helmy. Platí pro všechny sporty, neboť je zde nebezpečí nejen pádu, ale i nechtěné srážky s jiným uživatelem parku.
 4. Provozní doba parku: březen-září 8.00-20.00 hod., říjen-únor 9.00-17:00 hod.
 5. Park není pod stálým dozorem správce. V případě technických či jiných problémů vyhledejte správce na hřišti Lapač, případně volejte 605 850 288 nebo 572 619 541.
 6. Kromě freestyle BMX,skateboardingu, in-line bruslení a freestyle koloběžek jsou v parku přísně zakázány všechny ostatní sporty a jiné aktivity. Kola BMX,skateboardy, in-line brusle a koloběžky musí být v dokonalém technickém stavu. Kola musí mít záslepky řídítek, stupačky nesmí mít ostré hrany.
 7. V parku je přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek.
 8. Zákaz malování, vylepování plakátů na překážky, manipulace a stěhování překážek.
 9. Udržujte pořádek a odpadky odkládejte na vyhrazené místo.
 10. Za deště, mokra a pokud jsou překážky či betonová plocha vlhké či namrzlé, platí zákaz vstupu na překážky a apark je uzavřen.
 11. V zimním období se sníh a led z plochy ani překážek neuklízí - zákaz vstupu.
 12. Všichni uživatelé jsou povinni chovat se k ostatním sportovcům v parku ohleduplně a s respektem. Zodpovídají rovněž za své skateboardy či kola tak, aby nezranily ostatní jezdce nebo neodlétli při pádu mimo park a neohrozili náhodné kolemjdoucí. pro bezpečný provoz je maximální počet jezdců stojících na překážkách 10, současně jedoucích pak max.3.
 13. Trénink v parku je povolen za účasti minimálně 2 sportovců z důvodu poskytnutí první pomoci při úrazu.
 14. V případě úrazu je telefonní číslo na rychlou záchtannou službu 155.
 15. Zákaz vjezdu motorových vozidel a zákaz vodit psy.

Nenašli jste, co jste hledali?

Zkuste mrknout na často kladené otázky, nebo nám napište zprávu na info@delfinub.cz, rádi vám odpovíme.