CPA Delfín

Návštěvní řád

Návštěvní řád aquaparku - Centra pohybových aktivit Delfín, Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod 

Žádáme všechny návštěvníky aquaparku DELFÍN, aby si pečlivě pročetli tento "Návštěvní řád" a jím se řídili. Děkujeme! 

Vstup do aquaparku Delfín

 • zařízení je určeno pro veřejnost, vnitřní aquapark celoročně, letní areál v letní sezonu
 • vstup je povolen pouze v určené provozní době s platnou vstupenkou (forma vstupenky - čip), kterou si návštěvník zakoupí v pokladně na předem určenou dobu, prodej začíná s otevřením aquaparku a končí 45 min. před jeho uzavřením
 • vstup do prostor aquaparku pro smluvní organizace (plavecká škola, školy, podniky atd.) je povolen                     ve stanovených vyčleněných hodinách, vstup se povoluje na základě platné smlouvy, v této době nebudou        do smluvně dohodnutých prostor vpuštěni jiní návštěvníci
 • zakoupením vstupenky (čipu) se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu, je povinen dodržovat tato ustanovení včetně upozornění a provozních řádů atrakcí a finské sauny (k dispozici v sauně)          a dbát pokynů zaměstnanců aquaparku
 • řemínek na čipu je nutné řádně provléci přezkou včetně propíchnutí západky do textilie
 • dětem do 10 let vstup povolen pouze s osobou starší 18 let, doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný, děti do 6 let nemají čip, procházejí s doprovodem
 • návštěvníkům, včetně dětí každého věku, je z hygienických důvodů povoleno koupání pouze v plavkách
 • o naplnění kapacity aquaparku jsou návštěvníci upozorněni informační tabulí, po uvolnění míst jsou návštěvníci dále odbavováni (informace o počtech návštěvníků je na světelném panelu ve vstupní hale a na provozní budově letního areálu)
 • prostory aquaparku (bazény) jsou zabezpečeny kamerovým systémem, ten je zřízen k zajištění bezpečnosti návštěvníků a zajištění ochrany majetku
 • letní areál je otevřený v letní sezóně od června do září, provoz je podmíněn povětrnostními vlivy, teplotou vzduchu min. 24 °C
 • při nepříznivém počasí může provozovatel letní areál na přechodnou dobu uzavřít, návštěvníci nemají nárok     na vrácení vstupného
 • v případě technické poruchy, závady či jiných okolností ovlivňující bezpečnost nebo kvalitu poskytovaných služeb má provozovatel právo areál uzavřít
 • provozovatel areálu - kompetentní, řádně označená osoba - může pořizovat fotodokumentaci pro účel prezentace na svých webových stránkách www.delfinub.cz

Vyloučení z návštěvy aquaparku Delfín

 • do prostor aquaparku nemají přístup a z koupání jsou vyloučeny osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog, dále osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví jiných osob přítomných v aquaparku (kožní vyrážky, hnisavé rány, bacilonosiči střevních chorob, osoby se záněty očních spojivek)
 • je zakázán vstup osobám nacházejících se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v níž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován
 • návštěva může být odepřena i osobám, jejichž přítomnost by mohla mít prokazatelně rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu a čistotu bazénu
 • při podlezení nebo přeskočení turniketu bez možnosti vrácení vstupného
 • vykázán může být i ten návštěvník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení Návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců, a to bez nároku na vrácení vstupného, za provedený přestupek může být předán příslušným bezpečnostním orgánům - policii

Provozní pokyny pro návštěvníky aquaparku Delfín

 • zakoupení časové vstupenky nebo permanentky - čip
 • vstup a výstup přes turnikety (odbavovacím systémem)
 • převlékání pouze v k tomu určených převlékacích kabinkách, mimo dětí do 6 let
 • obsazení šatní skříňky, uzavření čipem, do letního areálu možnost zakoupení šatní (bezpečnostní) skříňky         při vstupu na pokladně
 • před vstupem do bazénu nebo použitím vodních atrakcí jsou návštěvníci povinni z hygienických důvodů použít WC a sprchy, kde se řádně umyjí a osprchují bez plavek mýdlem a čistou vodou, osoby s dlouhými vlasy jsou povinny si je stáhnout pevnou sponkou (gumičkou) nebo použít koupací čepici
 • použití bazénu a atrakcí bez dozoru nebo bez přítomnosti odpovědných zaměstnanců (plavčík) není přípustné    z bezpečnostních důvodů, návštěvníci, kteří jsou neplavci, nebo kteří plavou nedokonale, jsou povinni se zdržovat v prostorách pro neplavce, plavčík je oprávněn vykázat v případě nedodržení takové návštěvníky         do prostor pro neplavce, v zájmu vlastní bezpečnosti musí každý jeho rozhodnutí uposlechnout
 • děti do věku jednoho roku mohou používat jen dětské brouzdaliště, prostory vyhrazené dětem mohou používat jen děti předškolního věku se svým doprovodem
 • svlékání, oblékání nebo odkládání šatstva mimo určené prostory šaten je zakázáno
 • každý návštěvník musí mít plavky a svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti
 • za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý návštěvník osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (nákupní cenou předmětu nebo cenou vyčíslenou CPA Delfín)
 • každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi
 • na atrakcích jsou návštěvníci povinni dodržovat pravidla používání, (ve vnitřní tobogánové věži jsou vyvěšeny pokyny pro užívání atrakce), v letním areálu jsou pravidla popsána na jednotlivých atrakcí (tobogán, skokanská vež, skluzavka Trio slide, šplhací síť)
 • atrakce vnitřní areál: tobogán, divoká řeka, whirlpool, parní sauny, infrasauny, masážní lůžka a jeden vodní chrlič jsou vždy v provozu dle platné provozní doby, ostatní atrakce jsou puštěny různě během 60 minut minimálně  po dobu 10 minut (možné i ústní vyžádání u plavčíka)
 • návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu vnitřního areálu, atrakce se vypínají 5 min. před jejím ukončením mimo tobogánu a výukového bazénu (vypínají a zavírají se 30 min. před ukončením), návštěvníci jsou ihned povinni opustit prostory bazénové haly a následně celý areál do 20 min. po ukončení provozní doby, platí  i pro finskou saunu
 • při úrazu či jiné mimořádné události uvědomí každý návštěvník ihned plavčíka nebo kteréhokoliv zaměstnance, při úrazu plavčík provede základní ošetření, v případě nutnosti bude přivolána první pomoc, úraz bude zapsán do Knihy úrazů na základě TNV 940920-1
 • peníze a cenné předměty doporučujeme návštěvníkům ukládat ve skříňkách na cennosti
 • v areálu si návštěvník musí veškeré své věci střežit, za ztrátu nebo odcizení odložených věcí provozovatel neručí
 • při ztrátě čipu bude vybrán poplatek ve výši 200 Kč s doložením platné účtenky ke ztracenému čipu, v případě nepředložení účtenky je poplatek 800 Kč
 • na čipu je při příchodu konzumace 600 Kč, čipem lze do této výše platit v areálu aquaparku včetně restaurace     a bufetů, vyúčtování proběhne při odchodu na pokladnách (v letním areálu možnost platby kartou v automatické pokladně)
 • platnost kreditu na permanentce je omezena, pokud kredit není min. 1 x aktivně čerpán - plavání, sauna, nákup zboží - či navýšen během následujících dvou let od posledního zůstatku, je neplatný, nevyčerpané kredity            a zůstatky jsou nevratné
 • předměty nalezené v objektu aquaparku je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo na pokladně
 • před vstupem do bazénů si ve vlastním zájmu odložte veškeré šperky nebo je do aquaparku vůbec nenoste.     Ze zkušeností víme, že v bazénech se šperky a cennosti lehce smeknou a ztratí. Ne vždy se vám je následně podaří najít. Prouděním vody se pak dostávají do technického systému, kde se mohou zaseknout a již nevyplavou anebo se najdou, ale mohou být značně poškozené. Jsme rádi, když vás můžeme potěšit, že se případné ztracené věci našly, ale bohužel často se stává, že to z uvedených příčin není možné a mrzí to i nás. Pokud se ztracené věci (cennosti, oblečení, doklady apod.) najdou (tedy našimi zaměstnanci nebo návštěvníky), můžete si je vyzvednout na pokladně aquaparku.
 • přání a stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců aquaparku mohou návštěvníci uplatňovat na pokladně (Kniha přání a stížností) nebo email: info@delfinub.cz

Zakázané činnosti v aquaparku Delfín

 • křičet, pískat, běhat, dělat zbytečný hluk, vytvářet umělé vlny, vzájemně se potápět, srážet druhé osoby             do bazénu, úmyslně stříkat na jiné osoby, skákat z bočních stran do bazénu a dopouštět se jakýchkoliv nepřístojností, které přílišným hlukem nebo ohrožením osobní bezpečnosti ruší pořádek
 • močit do vody, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, používat jakékoliv masti a krémy před a při koupání                   a jakýmkoliv způsobem znečišťovat vodu
 • brát s sebou a odhazovat skleněné věci, jehly, špendlíky, holící čepelky a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků aquaparku, odhazovat žvýkačky
 • na tobogánu jsou návštěvníci povinni dodržovat semaforem signalizovaný interval jízdy, je zakázáno jezdit hlavou napřed a ve skupinách 
 • do bazénové haly a do bazénů letního areáku vnášet nafukovací lehátka, matrace, čluny, plovací ploutve a míče (včetně tenisových), povoleny jsou pouze nafukovací kruhy, rukávky a plavecké brýle, o možnosti a vhodnosti používání plaveckých pomůcek rozhodne dle konkrétní situace plavčík
 • čištění nebo praní prádla
 • mýdlo, šampón a osobní hygienické potřeby je povoleno používat pouze ve sprchách a na WC
 • vcházet do prostor a místností určených výhradně pro druhé pohlaví (výjimka děti do 7 let)
 • vodit s sebou psy nebo jiná zvířata
 • v prostorách budovy je zakázáno jíst potraviny, pít alkoholické nápoje a jiné nápoje vyjma míst k tomu určených
 • v rámci celého objektu je zakázáno manipulovat s ovládáním elektroinstalace, topení a ostatních zařízení
 • v prostoru celého vnitřního areálu je zakázáno kouření, v letním areálu je povoleno kouřit pouze ve vyznačeném prostoru (označená plocha před zadním výstupním turniketem)
 • do vnitřních prostor je zakázáno vcházet s kočárky, jízdními koly a koloběžkami (kromě povolených výjimek),     do letního areálu vstup s kočárky povolen (hlásit na pokladně při zakoupení vstupenky)
 • ve všech saunách je z hygienických důvodů zákaz používat kartáče k masírování těla
 • vstupovat do prostor technického zázemí a ostatních nepřípustných vstupů veřejnosti, označených výstražnými cedulemi a páskami
 • neoprávněně používat záchranné předměty první pomoci

Odbavovací systém aquaparku Delfín

 • ve vnitřním areálu jsou hodiny na plavání od 13:00 do 14:00 hod. v pondělí a v pátek pro seniory a v úterý       pro těhotné a tělesně postižené vyhrazeny pro tyto skupiny osob, hodiny ve všední dny od 6:00 do 8:00 hod.,      v sobotu a neděli od 8:00 do 9:00 hod. jsou vyhrazeny na kondiční plavání, vše viz provozní doba, vzhledem         k zachování významu těchto hodin, žádáme laskavě návštěvníky, aby dodržovali vyhrazený čas pro danou činnost
 • prodej vstupenek začíná max. 15 min. před otevírací dobou a končí 45 minut před koncem vyhrazené doby, zároveň s koncem vyhrazené doby musí všichni návštěvníci bazénovou halu a finskou saunu opustit
 • v případě, že někteří návštěvníci budou chtít zůstat v aquaparku i na běžný provoz od 14:00 hod., v sobotu          a v neděli od 9:00 hod., budou si muset zajít na pokladnu koupit novou vstupenku
 • na plavání seniorů, tělesně postižených, těhotných a plaveckých kroužků začínajících ve 13:00 hod. bude vstupní hala zákazníkům zpřístupněna 15 min. předem, tedy ve 12:45 hod.
 • do letního areálu je umožněn vstup zároveň s otevírací dobou, s koncem vyhrazené doby nebo při dřívějším uzavření letného areálu z důvodu nepříznivého počasí musí všichni návštěvníci letní areál opustit
 • postup při odbavování: návštěvníci prochází do jednotlivých zón (šatna, bazénová hala, sauna, letní areál)         na základě turniketového a platebního systému založeného na bezkontaktním čipovém identifikačním prvku, kterým se návštěvník identifikuje ve všech kontrolních bodech, podle oprávnění a stavu konta je mu umožněn přístup přes otáčivé turnikety a dveře s elektromagnetickým zámkem (sauna)

Zásady vstupu do jednotlivých zón:

 • vnitřní areál: zakoupení vstupenky – čipu dle platného ceníku nebo předložení permanentky - přebíjí se na čip, řemínek na čipu je nutné řádně provléci přezkou včetně propíchnutí západky do textilie - přiložení čipu ke čtečce – rozsvítí se zelená kontrolka - průchod přes turniket (branku pro ZTP) ve vstupní hale do prostor společných šaten: a.) levá strana skříňky číslo 1 - 101 b.) pravá strana skříňky číslo 102 - 202 - výběr volné skříňky uzamčení čipem, uložení věcí do skříňky, cenné věci možno uložit do bezpečnostní skříňky u pokladny - k převlečení         do koupacího oděvu je nutné vždy použít převlékací kabinky - průchod přes sprchy (muži vlevo, ženy vpravo) – nutné se vždy osprchovat, případně použít WC - přiložení čipu ke čtečce – rozsvítí se zelená kontrolka - průchod do bazénové haly přes turniket nebo do sauny – dveře s elektromagnetickým zámkem a turniketem - návštěvníci, kteří mají zakoupenou permanentku přecházejí volně mezi zónami bazén - sauna (po sauně je nutné se osprchovat). Saunová vstupenka umožňuje vstup i do bazénové haly. Okamžitá maximální kapacita finské sauny je 45 osob. K použití WC návštěvníky z bazénové haly je nutné vždy projít přes turniket. Projitím turniketu (rozsvítí se zelená kontrolka) se měřený čas v hale zastavuje a načítá se v zóně šaten. Děti mohou použít dětské WC v bazénové hale. Vstupenky vnitřního areálu umožňují vstup i do letního areálu.
 • letní areál: zakoupení vstupenky - čipu dle platného ceníku (možnost na hlavní či letní pokladně), vstup               ze vstupní haly přes letní turnikety po přiložení čipu se rozsvítí zelená. Do prostor venkovních bazénů (čisté zóny) lze vcházet pouze přes brodítka, která jsou osazena sprchami, zákaz překonávat plot oddělující čistou zónu a slunící plochy.

Zásady výstupu z jednotlivých zón:

 • vnitřní areál: při ukončení koupání v bazénové hale či saunování je nutné přiložením čipu ke čtečce se                   z příslušné zóny odhlásit – rozsvítí se zelená kontrolka - průchod do sprch muži, ženy - nutné se vždy osprchovat bez koupacího oděvu - v šatnách je možné využít nainstalované vysoušeče - průchod do šaten ke skříňce - průchod k pokladně, odevzdání čipu do sběrače čipů (případné vyúčtování doplatku za překročený čas nebo konzumaci na pokladně) - odchod přes pravý turniket
 • letní areál: při ukončení pobytu výstup přes letní turnikety nebo hřebenový venkovní turniket - čip se vhodí         do sběrače a je umožněn výstup, případné doplatky (červená na turniketu) se hradí na letní pokladně nebo venkovní automatické pokladně (tam je možná plaba pouze kartou)

Vážení návštěvníci, přejeme Vám příjemný pobyt a zábavu a těšíme se na shledanou !
Zaměstnanci aquaparku CPA Delfín Uherský Brod.


Nenašli jste, co jste hledali?

Zkuste mrknout na často kladené otázky, nebo nám napište zprávu na info@delfinub.cz, rádi vám odpovíme.