CPA Delfín

Návštěvní řád

Návštěvní řád aquaparku - Centra pohybových aktivit Delfín, Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod 

Žádáme všechny návštěvníky aquaparku DELFÍN, aby si pečlivě pročetli tento "Návštěvní řád" a jím se řídili. Děkujeme! 

Vstup do aquaparku Delfín

 • zařízení s celoročním provozem je určeno pro veřejnost
 • vstup do je povolen pouze v určené provozní době s platnou vstupenkou (forma vstupenky - čip), kterou si návštěvník zakoupí v pokladně na předem určenou dobu, prodej začíná s otevřením aquaparku Delfín a končí 45 min. před jeho uzavřením
 • vstup do prostor aquaparku Delfín pro smluvní organizace (plavecká škola, školy, podniky atd.) je povolen ve stanovených vyčleněných hodinách, vstup se povoluje na základě platné smlouvy, v této době nebudou do smluvně dohodnutých prostor Delfín vpuštěni jiní návštěvníci
 • zakoupením vstupenky (čipu) se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu, je povinen dodržovat tato ustanovení včetně upozornění a provozních řádů atrakcí a sauny (k dispozici v sauně) a dbát pokynů zaměstnanců aquaparku Delfín
 • provozovatel areálu-kompetentní, řádně označená osoba-může pořizovat fotodokumentaci pro účel prezentace na svých webových stránkách www.delfinub.cz
 • řemínek na čipu je nutné řádně provléci přezkou včetně propíchnutí západky do textilie
 • návštěvníkům a dětem každého věku je z hygienických důvodů povoleno koupání pouze v plavkách
 • o naplnění kapacity aquaparku jsou návštěvníci upozorněni informační tabulí, po uvolnění míst jsou návštěvníci dále odbavováni (informace o počtech návštěvníků je na světelném panelu ve vstupní hale a na provozní budově letního areálu)
 • vstup do letního areálu je povolen pouze po uhrazení vstupného a pouze s čipem, který návštěvník obdrží na pokladně
 • letní areál je otevřený v letní sezóně od června do září, provoz je podmíněn povětrnostními vlivy, teplotou vzduchu min.24°C
 • dětem do 10 let vstup povolen pouze s osobou starší 18 let, doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný
 • prostory aquaparku (bazény) jsou zabezpečeny kamerovým systémem. Kamerový systém je zřízen k zajištění bezpečnosti návštěvníků a zajištění ochrany majetku.
 • Při nepříznivém počasí může provozovatel letní areál na přechodnou dobu uzavřít, návštěvníci nemají nárok na vrácení vstupného
 • V případě technické poruchy, závady či jiných okolností ovlivňující bezpečnost nebo kvalitu poskytovaných služeb má provozovatel právo areál uzavřít
 • Převlékání probíhá pouze v určených převlékárnách, mimo dětí do 6 let

Vyloučení z návštěvy aquaparku Delfín

 • do prostor aquaparku Delfín nemají přístup a z koupání jsou vyloučeny osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog, dále osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví jiných osob přítomných v aquaparku (kožní vyrážky, hnisavé rány, bacilonosiči střevních chorob, osoby se záněty očních spojivek)
 • je zakázán vstup osobám nacházejících se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v níž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován
 • návštěva může být odepřena i osobám, jejichž přítomnost by mohla mít prokazatelně rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu a čistotu bazénu
 • při podlezení nebo přeskočení turniketu bez možnosti vrácení vstupného
 • vykázán může být i ten návštěvník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení Návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců, a to bez nároku na vrácení vstupného, za provedený přestupek může být předán příslušným bezpečnostním orgánům - policii.

Provozní pokyny pro návštěvníky aquaparku Delfín

 • všechny úkony po příchodu do aquaparku Delfín se provádí v následujícím pořadí:
 • zakoupení časové vstupenky nebo permanentky
 • průchod přes turniket (odbavovacím systémem)
 • převléknutí v převlékací kabině nebo u skříněk
 • obsazení šatní skříňky
 • vysprchování a následné použití bazénu, případně dalších atrakcí
 • při odchodu osprchování, usušení těla
 • převléknutí v převlékací kabině nebo u skříněk
 • odchod přes turniket (odbavovací systém)
 • před vstupem do bazénu nebo použitím vodních atrakcí jsou návštěvníci povinni z hygienických důvodů použít WC a sprchy, kde se řádně umyjí a osprchují bez plavek mýdlem a čistou vodou, osoby s dlouhými vlasy jsou povinny si je stáhnout pevnou sponkou (gumičkou) nebo použít koupací čepici
 • použití bazénu a atrakcí bez dozoru nebo bez přítomnosti odpovědných zaměstnanců (plavčík) není přípustné z bezpečnostních důvodů, návštěvníci, kteří jsou neplavci, nebo kteří plavou nedokonale, jsou povinni se zdržovat v prostorách pro neplavce, plavčík je oprávněn vykázat v případě nedodržení takové návštěvníky do prostor pro neplavce, v zájmu vlastní bezpečnosti musí každý jeho rozhodnutí uposlechnout
 • děti do věku jednoho roku mohou používat jen dětské brouzdaliště (nesmí do zábavného a plaveckého bazénu), prostory vyhrazené dětem mohou používat jen děti předškolního věku se svým doprovodem
 • svlékání, oblékání nebo odkládání šatstva mimo určené prostory šaten je zakázáno
 • každý návštěvník musí mít čisté plavky, svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti
 • za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý návštěvník osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (nákupní cenou předmětu nebo cenou vyčíslenou zaměstnanci CPA)
 • každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi
 • peníze a cenné předměty doporučujeme návštěvníkům ukládat ve skříňkách na cennosti
 • v letním areálu si návštěvník musí veškeré své věci střežit, za ztrátu nebo odcizení odložených věcí provozovatel neručí
 • při ztrátě čipu bude vybrán poplatek ve výši 200,-Kč s doložením platné účtenky ke ztracenému čipu, v případě nepředložení účtenky je poplatek včetně konzumního 800 Kč
 • předměty nalezené v objektu aquaparku je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo na pokladně
 • na atrakcích jsou návštěvníci povinni dodržovat pravidla používání (v tobogánové věži jsou vyvěšeny pokyny pro užívání atrakce)
 • atrakce: tobogán, divoká řeka, whirlpool, parní sauny, infrasauny, masážní lůžka a jeden vodní chrlič jsou vždy v provozu dle platné provozní doby, ostatní atrakce jsou puštěny různě během 60 minut minimálně  po dobu 10 minut (možné i ústní vyžádání u plavčíka)
 • návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, atrakce se vypínají 5 min. před jejím ukončením, návštěvníci jsou ihned povinni opustit prostory bazénové haly a následně celý areál do 20 min. po ukončení provozní doby, platí i pro finskou saunu
 • přání a stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců aquaparku Delfín mohou návštěvníci uplatňovat  na pokladně (Kniha přání a stížností) nebo email: info@delfinub.cz
 • při úrazu či jiné mimořádné události uvědomí každý návštěvník ihned plavčíka nebo kteréhokoliv pracovníka CPA Delfín, základní ošetření provede plavčík, případně jiný zaměstnanec, v případě nutnosti bude přivolána první pomoc, úraz bude zapsán do Knihy úrazů na základě TNV 940920-1
 • platnost kreditu na permanentce je omezena,  pokud kredit není min. 1 x aktivně čerpán - plavání, sauna, nákup zboží - či navýšen během následujících dvou let od posledního zůstatku, je neplatný. Nevyčerpané kredity a zůstatky jsou nevratné.


Zakázané činnosti v aquaparku Delfín

 • v prostoru bazénové haly je zakázáno křičet, pískat, běhat, dělat zbytečný hluk, vytvářet umělé vlny, vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do bazénu, úmyslně stříkat na jiné osoby, skákat z bočních stran do bazénu a dopouštět se jakýchkoliv nepřístojností, které přílišným hlukem nebo ohrožením osobní bezpečnosti ruší pořádek v budově
 • přísně je zakázáno močit do vody, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, používat jakékoliv masti a krémy před a při koupání a jakýmkoliv způsobem znečišťovat vodu
 • do bazénové haly je zakázáno s sebou brát a odhazovat žvýkačky, skleněné věci, jehly, špendlíky, holící čepelky a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků aquaparku
 • na tobogánu jsou návštěvníci povinni dodržovat semaforem signalizovaný interval jízdy, je zakázáno jezdit hlavou napřed a ve skupinách 
 • do bazénové haly je zakázáno vnášet nafukovací lehátka, matrace, čluny, plovací ploutve a míče (včetně tenisových), povoleny jsou pouze nafukovací kruhy, rukávky a plavecké brýle, o možnosti a vhodnosti používání plaveckých pomůcek rozhodne dle konkrétní situace plavčík
 • v prostorách aquaparku je zakázáno čištění nebo praní prádla
 • mýdlo, šampón a osobní hygienické potřeby je povoleno používat pouze ve sprchách a na WC
 • je zakázáno vcházet do prostor a místností určených výhradně pro druhé pohlaví (výjimka děti do 7 let)
 • do objektu budovy je zakázáno vodit s sebou psy nebo jiná zvířata
 • v prostorách budovy je zakázáno jíst potraviny, pít alkoholické nápoje a jiné nápoje vyjma míst k tomu určených
 • v rámci celého objektu je zakázáno manipulovat s ovládáním elektroinstalace, topení a ostatních zařízení
 • v prostoru celého vnitřního areálu je zakázáno kouření, v letním areálu je povoleno kouřit pouze ve vyznačeném prostoru (označená plocha před zadním výstupním turniketem).
 • do vnitřních prostor je zakázáno vcházet s kočárky, jízdními koly a koloběžky (kromě povolených výjimek), do letního areálu vstup s kočárky povolen
 • ve všech saunách je z hygienických důvodů zákaz používat kartáče k masírování těla
 • vstupovat do prostor technického zázemí a ostatních nepřípustných vstupů veřejnosti, označených výstražnými cedulemi a páskami
 • neoprávněně používat záchranných předmětů první pomoci

Odbavovací systém

Upozornění - oznámení zákazníkům: 

Hodiny na plavání od 13:00 do 14:00 hod. v pondělí a v pátek pro seniory a v úterý pro těhotné a tělesně postižené jsou vyhrazeny pro tyto skupiny osob. Hodiny ve všední dny od 6:00 do 8:00 hod. a v sobotu a neděli od 8:00 do 9:00 hod. jsou vyhrazeny na kondiční plavání. Vše viz provozní doba. 
Vzhledem k zachování významu těchto hodin, žádáme laskavě návštěvníky, aby dodržovali vyhrazený čas pro danou činnost. Prodej vstupenek začíná max. 15 min. před otevírací dobou a končí 45 minut před koncem vyhrazené doby. Zároveň s koncem vyhrazené doby musí všichni návštěvníci bazénovou halu opustit.
V případě, že někteří návštěvníci budou chtít zůstat v aquaparku i na běžný provoz od 14:00 hod. a nebo   v sobotu a v neděli od 9:00 hod., budou si muset zajít na pokladnu koupit novou vstupenku.
Na plavání seniorů, tělesně postižených, těhotných a plaveckých kroužků začínajících ve 13:00 hod. bude vstupní hala zákazníkům zpřístupněna 15 min. předem, tedy ve 12:45 hod.
Před vstupem do bazénů si ve vlastním zájmu odložte veškeré šperky nebo je do aquaparku vůbec nenoste. Ze zkušeností víme, že v bazénech se šperky a cennosti lehce smeknou a ztratí. Ne vždy se vám je následně podaří najít. Prouděním vody se pak dostávají do technického systému, kde se mohou zaseknout a již nevyplavou a nebo se najdou, ale mohou být značně poškozené. Jsme rádi, když vás můžeme potěšit, že se případné ztracené věci našly, ale bohužel často se stává, že to z uvedených příčin není možné a mrzí to i nás. Pokud se ztracené věci (cennosti, oblečení, doklady apod.) najdou (tedy našimi zaměstnanci nebo návštěvníky), můžete si je vyzvednout na pokladně aquaparku.

Postup při odbavování návštěvníků:

Návštěvníci prochází do jednotlivých zón (šatna, bazénová hala, sauna) na základě turniketového a platebního systému založeného na bezkontaktním čipovém identifikačním prvku. Prostřednictvím identifikačního čipu se návštěvník identifikuje ve všech kontrolních bodech. Podle oprávnění a stavu konta je mu umožněn přístup přes otáčivé turnikety a dveře s elektromagnetickým zámkem (sauna). 

Zásady vstupu do jednotlivých zón:

 • zakoupení vstupenky – čipu dle platného ceníku nebo předložení permanentky - přebíjí se na čip, řemínek na čipu je nutné řádně provléci přezkou včetně propíchnutí západky do textilie - přiložení čipu ke čtečce – rozsvítí se zelená kontrolka - průchod přes turniket (branku pro ZTP) ve vstupní hale do prostor společných šaten: a.) levá strana skříňky číslo 1 - 101 b.) pravá strana skříňky číslo 102 - 202 - výběr volné skříňky uzamčení čipem, uložení věcí do skříňky, cenné věci možno uložit do bezpečnostní skříňky u pokladny - k převlečení do koupacího oděvu je nutné vždy použít převlékací kabinky - průchod přes sprchy (muži vlevo, ženy vpravo) – nutné se vždy osprchovat, případně použít WC - přiložení čipu ke čtečce – rozsvítí se zelená kontrolka - průchod do bazénové haly přes turniket nebo do sauny – dveře s elektromagnetickým zámkem a turniketem - návštěvníci, kteří mají zakoupenou permanentku přecházejí volně mezi zónami bazén - sauna (po sauně je nutné se osprchovat). Saunová vstupenka umožňuje vstup i do bazénové haly. Okamžitá maximální kapacita finské sauny je 45 osob. K použití WC návštěvníky z bazénové haly je nutné vždy projít přes turniket. Projitím turniketu (rozsvítí se zelená kontrolka) se měřený čas v hale zastavuje a načítá se v zóně šaten. Děti mohou použít dětské WC v bazénové hale vedle dětského koutku
 • do prostor venkovních bazénů (čisté zóny) lze vcházet pouze přes brodítka, která jsou osazena sprchami, zákaz překonávat plot oddělující čistou zónu a slunící plochy

Zásady výstupu z jednotlivých zón:

 • při ukončení koupání v bazénové hale či saunování je nutné přiložením čipu ke čtečce se z příslušné zóny odhlásit – rozsvítí se zelená kontrolka - průchod do sprch muži, ženy - nutné se vždy osprchovat bez koupacího oděvu - v šatnách je možné využít nainstalované dosoušeče - průchod do šaten ke skříňce - průchod k pokladně, odevzdání čipu do sběrače čipů (případné vyúčtování doplatku za překročený čas nebo konzumaci na pokladně) - odchod přes pravý turniket. 


Vážení návštěvníci, přejeme Vám příjemný pobyt a zábavu a těšíme se na shledanou !
Pracovníci aquaparku CPA Delfín Uherský Brod.


Nenašli jste, co jste hledali?

Zkuste mrknout na často kladené otázky, nebo nám napište zprávu na info@delfinub.cz, rádi vám odpovíme.