CPA Delfín

Obchodní podmínky

CPA Delfín, příspěvková organizace se sídlem Uherský Brod, Slovácké nám. 2377, PSČ 688 01, IČ: 71177108, DIČ: CZ71177108,  zapsané u rejstříkového soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1318 (dále jen „organizace CPA Delfín“ nebo též „prodávající“), pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.delfinub.cz/. Organizace CPA Delfín je provozovatelem aquaparku Uherský Brod, na adrese Slovácké nám, 2377, PSČ 688 01. (dále jen „aquapark“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky organizace CPA Delfín (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.delfinub.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Předmětem kupní smlouvy jsou zejména jednorázové vstupenky, či jiné poukazy nabízené pomocí webového rozhraní obchodu (dále společně jen jako „zboží“).

1.3 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Dodání zboží bude provedeno, v případě, že to jeho povaha umožňuje (např. vstupenka s QR kódem), jeho zasláním na email, který kupující uvede v objednávce. Kupující je povinen si elektronicky dodané zboží na své náklady vytisknout tak, aby zboží bylo strojově čitelné při jeho uplatnění v areálu sportovně zábavního centra.

2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2 kupujícím, nezbytné pro splnění kupní smlouvy v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefon,

2.4.3 způsobu úhrady kupní ceny zboží.

2.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem
na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká v okamžiku obdržení potvrzení o zaplacení.

2.7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay, na kterou je odkaz implementován přímo ve webovém rozhraní obchodu.

3.2 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

3.3 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.4 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže tyto služby byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; toto ustanovení se vztahuje i na případy, kdy zboží slouží k uplatnění služeb v rámci sportovně-zábavního centra a tyto služby byly splněny. Kupující tedy bere na vědomí, že odstoupit od kupní smlouvy na zboží sloužící k následnému uplatnění služeb v případě, že tyto služby byly již prodávajícím poskytnuty, je vyloučeno. Kupující dále bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na email prodávajícího info@delfinub.cz.

4.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. V případě, že jde o zboží, které bylo zasláno na elektronickou adresu kupujícího (např. vstupenka s čárovým kódem) nebo v případě, že zboží může být rozmnožováno kopírováním, provede prodávající v případě odstoupení kupujícího jeho zneplatnění v elektronickém systému prodávajícího; takto zneplatněné zboží nelze užít ke svému původnímu účelu a v případě jeho uplatnění kupujícím nebo jakoukoliv jinou osobou nebude prodávajícím přijato. Prodávající je povinen zneplatnit zboží způsobem dle předchozí věty ihned po doručení oprávněného odstoupení kupujícího.

4.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem a stejnou platební metodou, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než dojde k zneplatnění zboží způsobem dle čl. 4.3 obchodních podmínek.

4.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 V případě, že je zboží dodáváno elektronicky na elektronickou adresu kupujícího dle čl. 2.3 obchodních podmínek, je kupující povinen ihned po doručení zboží na svou elektronickou adresu toto zboží řádně zkontrolovat.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4 je zboží v odpovídajícím množství,

6.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Projeví-li se vada v průběhu tří měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (recepci) nebo na emailu info@delfinub.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.5 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6.6 V případě, že zboží má podobu vstupenky, permanentky nebo jiného poukazu či potvrzení na služby poskytované v provozovně prodávajícího, neručí prodávající za jeho ztrátu, odcizení, poškození nebo zneužití jakoukoliv třetí osobou. Zboží, které kupující na podkladě dle předchozí věty nevyužil, propadají a prodávající není povinen kupujícímu vracet jejich cenu nebo poměrnou část ceny s výjimkou, kdy nastane skutečnost dle čl. 4.3 obchodních podmínek.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží v okamžiku obdržení potvrzení o zaplacení.

7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@delfinub.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává
ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5 Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Prodávající  zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

8.2. Správcem a současně příjemcem osobních údajů je prodávající: CPA Delfín, příspěvková organizace, Slovácké nám 2377, Uherský Brod, PSČ 688 01, IČ: 71177108, telefon: +420 572 805 741, e-mail info@delfinub.cz.

8.3 Kontaktní osobou pro řešení požadavků a dotazů je referent správy ochrany osobních údajů - telefon: +420 572 805 721, e-mail: urbancova@delfinub.cz.

8.4. Zpracování osobních údajů kupujícího v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefon je nezbytné pro splnění kupní smlouvy.

8.5 Osobní údaje jsou zpracovávány jen za účelem plnění kupní smlouvy. Osobní údaje nebudou prodávajícím předávány jiným osobám.

8.6 Osobní údaje, plynoucí z uzavřených smluv, budou uloženy po dobu 5 let od uzavření smluvního vztahu v elektronickém systému prodávajícího.

8.7 V případě neposkytnutí osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefon) nemůže dojít k uzavření smlouvy.

8.8. V rámci zpracování objednávky jsou údaje správcem osobních údajů vhodně technicky a organizačně zabezpečeny a uchovány, mají k nim přístup pouze pověření zaměstnanci správce osobních údajů nikoliv třetí osoby.

8.9. Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaným způsobem za účelem plnění smlouvy.

8.10 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě
a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.11 Práva subjektu údajů:

1) Právo na potvrzení o zpracování
2) Právo na opravu
3) Právo na výmaz
4) Právo na omezení zpracování
5) Právo na přenos
6) Právo vznést námitku proti zpracování
7) Právo podat stížnost u ÚOOÚ

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1 Prodávající nezasílá obchodní sdělení.

9.2 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s vyřízením jeho objednávky na uvedenou elektronickou adresu.

9.3 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4 Kontaktní údaje prodávajícího: CPA Delfín, příspěvková organizace, Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod, adresa elektronické pošty info@delfinub.cz.

11.5  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2022.


Tento web umožňuje platit za produkty prostřednictvím platební brány GP Webpay.

Nenašli jste, co jste hledali?

Zkuste mrknout na často kladené otázky, nebo nám napište zprávu na info@delfinub.cz, rádi vám odpovíme.